19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Her şey insan için!..

2 Şubat 2019 Cumartesi 16:12
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
AKLIEVVEL olmaya varan öykünmeler arttı. Kimse bir şey demese de sapla saman birbi rine karışmaya başladı.
Kimine göre bu bir geçiş dönemi karmaşası. Kimine göre yeni beklentili yapılanmaya alan açmayı önleyici kavramsal anlayışlara perde oluşturma...
Ancak, dediğim bu rivayetlerin hemen hepsi şimdilik aleni likten uzak bilebilenlerle sınırlı.
Altmış küsürlük ömrü hayatımda siyasetçilerde tanık olduğum süreç yine her geçişlerde ya- şanıldığı gibi yaşanılıyor. 
Bu öngörüm ileri teknoloji ile değişen dünyada teknolojinin yeni nesil üretimleri ile gelişime uygun yapılanmada yer almak isteyenlerin yaklaşımları bazı alanları açma adına bu faliyette.
Bir vehamet fısıltısı sayılmasın ama, teknoloji ile hızlı tanış- ma karmaşası yaşanıyor.
Bunun ortaya koymaya başladığı yeni anlayış, devamında getireceği yeni kavramlara dayalı başka gelişmeler de mümkün .
Bir kere, belirttiğim gelişim- de, bize önerilen yeni yapı kültürü ve buna dayalı oluşturulan teknoloji literatürü, yeni söylem- le bize nüfuz ediyor. 
Dili değiştirerek, gelişimde doğru kabule ket vuruyor. 
Kavramla ifade edilen amma gizil anlamı başka olan şeyler, ortalıkta yeni ufuklar açma noktasında giderek yer buluyor!..
Bu yüzden, bir yanda araçlar dijitalleştiriliyor. Diğer yanda da akıl ipotek altın alınıp öykünme ci sanal yapılanmalarla kavramlar istenen yeni tanımlara dönüştürülerek kullanılıyor.
Değişim doğal yaşamın kendini tetikleyen, gelişiminin gerektirdiği ana güç...
Bunu biliyoruz. 
Ama bu güç, börtü-böcek, yerküre ile arz ve sema dahil, bü- tün canlı cansız mahlukat ile her yanı kapsayarak, ondan ayrı bir bakışı atfediyor. 
Bu da dahil olma yerine, gidişatı belirlemeye dönük yönlendiriciliği öne çıkarır.
Öykünmeci bu anlayış, beraberinde nüfuz edişte istediğini sağlatıp, benimsetmeciliğe bizim gibi gelişan ülkeleri yöneltebilir  
Üretimden çok, iyi pazar ol- ma, üretilenleri alıp kullandırma yönlendirilişlerinde oluşturulan yakınlaştırmalar, bizleri yazılım ile insan zekasını taklide de yönelterek bağımlı da kılabilir.  
Bu tür makinalaşma ya da insana öykünmeci taklit edici robotik üretime yönelme insan nüfusunu  azaltan, insan öncelik- lerini kırıcılığa hazırlıktır.
Acele ile işin aslına vardırma dan bizim pazarda ileri teknolojilerini sunmak isteyenlerin bu tahakküm girişimlerinden çok fazla etkilenmemeliyiz. 
Böyle bir gidişat, tam da işin bu noktasında, milyarlarca yıllık evrensel serüvende Adem aleyhisselamdan günümüze, yani; tüm yaşanan zamanlarda lokal ya da topyekün felakatleri bize tekrar yaşatabilir. 
İnsanoğlunun ferdi çıkarcılığı buna sebep olabilir.  
Yapay zeka kavramı dahil va rılan ve bize tercihimiz için yansı tılanlarda genel gidişat, bu yüzden çok iyi incelenmeli.
İnsanı taklit edici uygulama lar, bu tür tanımlamalarla sahaya sürülenlere gösterilecek müsamahalar, felaketimiz olabilir. 
Bunun için ileri teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırmaya dönük, üretimde insanı önde tutma anlayışı ile kullanılması, gelişimde önceliğimiz olmalı. 
Çevre ile bütünleşik, doğaya  uyumlu bir tercih, bizi teknolojiyi insan yaşamını kolaylaştırma tercihine götürecektir...