22 MART 2019 CUMA

Asıl mesele!..

12 Haziran 2018 Salı 02:50
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
BUNDAN  40 yıl önce, kapitalist üretim biçiminin belirlediği esaslarla gidişat gayet netti. Buna karşı görüşler de netti. 
Yaşadığımız bu dönem, yeni gelişmelerle, insan yerine ileri teknolojinin yapay zekaya varıcı par selasyonu öne çıktı. Bu çıkış ve devamı, algı değiştiren gelişmelerle  anlayışlar değişti. Önce, yerleşik, değişmezlik ortadan kalktı. 
Onu,  Değişmezleri belirleyen üretim ilişkileri, teknolojiye dayalı ve kıt kaynaklar paylaşımını daral tan, sıkı kontrollü alana bıraktı.
Bu yeni düzenleme gerekliliği gidişatı başka yöne kaydırdı!.. 
“Güvenlik”, “Enerji kaynakları”, “Kent ekonomilerine dönüşen ilişkiler ve birbirine enteg re yapıya dayalı bilimselliğin tekelinde” yepyeni sistemi çıkardı. Bu sistem tamamen yeni teknolojinin kontrolünde, yapay kurgulu, ortak anlayışlı bir yapı oldu.
Biz, bu gidişata yol açan hareketlenmelere “Şirketler savaşı” de dik. Tabii tanımı netleştirmeden, fiskelerle bunu dillendirdik. Değişen dünyada yeni entegre yapılanmada üretim ilişkisini değiştiren yeni parselasyonun ipuçları diye  bunu yaparken, Küresel revizyon” sözünü bilerek kullandık.
4. Sanayi Devrimi ile aşamalı kayışları hesap etik. Biraz ileri git meyi göze alıp, “İki ABD savaşından” söz ettik. Bunu da belirsizce yaptık. Çünkü gelişmiş aktörlerin gerisinde aşağılanmışlar gelişirken onları kontrol etme gayelerini açı ğa vurmayı bu aşamada doğru bulmadığımızdan, hissettirmekle yetindik. Gelişmişleri koruma a- maçlı daraltıcı operasyonlara gön dermelerle bazı şeylere dikkat çek meyi ihmal etmedik. Bu yüzden bu kısma “Küresel Revizyon” de- yip, anlayana gönderme diye geçiş tirdik. Tam bu sıra ABD’nin başı na Trump gelmesi tartışılır oldu. 
Biz bazı bölgelerde benzer değişimler olacağından emindik.  Biz ce; yeni düzen girişimin gerekleriydi olanlar. Böyle bakınca klasik ABD jandarmalığı ve bunun önünde görünmezlerle yenileme de, AB kavramının nerelere uzanacağını görüp, “Avrupa Birleşik Devletleri” beklentisi, ABD’nin itirazıyla “2 ABD Savaşı” deyip sustuk! Ama enerji kaynakları küresel ısınma yeni nesil üretimler ve teknolojinin doğrudan yaşama müdahillik gibi yeniliklerle “Değişim ve kaynakların kontrolü nü” içine alma yanında, gelişmiş ana parsacılar arası çelişkilere dikkat çekmeye çalıştık. Bu yüzden iki ABD savaşını es geçmedik.
Şimdi ABD’nin başına Trump ’un geçmesi ne derece sürpriz, ya da öngörü dışı? Aynı şekil, bazı gelişmekte olan ülkelerde değişim ve olup bitenle olabileceklerin gö rünen görünmeyenin hangisi şaşırtıcı? O zaman ABD’nin, Alman ya’nın otomotiv alanındaki araç ihracatına tavırı şaşırtıcı mı? Bu nun içine ithalatına düzen getirme de konması yanlış mı olur?
Kanaatimce, Alman üreticilerine “Trump kabusu” diye empo- ze edilen, yeni dünya parselasyonuna, alternatif üretmeyi engelleme girişimi! Almanya ihracatına ABD engelini bu açıdan ele alanlar var. Bizide kapsayan çıkışların gelişi güzel olmadığı, plan ve hesa ba dayandığından eminiz. Bu yüz den; “Bu gidişata göre her şey, yeniden gözden geçirilmeli” di yoruz. Bütünsellikli bir “Acaba?” ve getirecekleri hesaba katılmalı.
Kısaca; olan bitenler, orta vadede gelecek, uzun vade değişim ve dönüşüm açısından bizi, daha  fazla düşünmeye yöneltmeli. 
Yeni üretim ilişkileri, insan ak lını gelecekte yedek akçe durumu na düşürebilir. Bu nedenle tercihleri ortak akılla ve birlikte yapılmalı. Bu dönem  herkes herkesi ve her şeyi hesap etmek zorunda...