15 EYLÜL 2019 PAZAR

Ulaşım emniyeti için başkanlık kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı hakkında yönetmelik yayımlandı...

Ekleme: 17 Mayıs 2019 Cuma 19:48/ Güncelleme: 17 Mayıs 2019 Cuma 19:48
ANKARA-Ulaştırmada emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayların araştırılması, incelenmesi ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan lığı tarafından hazırlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ile Değerlendirme Heyeti’nin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine ilişkin hususları belirleyen yönetmeliğe göre, Başkanlık, Başkanlık personeli ve Değerlendirme Heyeti üyelerinden oluşacak.
Başkan, Değerlendirme Heyeti’nin doğal üyesi ve başkanı olacak. Başkan hariç en fazla 6 kişiden oluşan Değerlendirme Heyeti üyeleri “Bakan Oluru” ile üç yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyelerin süresi uzatılabilecek. Değerlendirme Heyeti üyelerinin ilgili bakanlıklar ile ulaştırma alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esas olacak. 
Başkanlığın mevcut kadrolu personeli dışında, her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı uzmanlar Bakanlık bağ lı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde geçici görevlendirme yoluyla çalıştırılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza ve olayların araştırma, incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilecek. Kaza ve olayların araştırma, incelemesinde görevlendirilmek amacıyla Başkanlık tarafından ayrıca uzman havuzu oluşturulabilecek. Başkanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere hizmet alımı yapılabilecek.
Başkanlık, ulaştırma türlerinde mey dana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleriyle emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştıracak, inceleyecek, ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlayacak. İncelenen ve karara bağlanan söz konusu rapor Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunulacak.
İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Başkanlık, uluslararası gelişmeleri takip edecek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olacak, katkı veya katılma paylarını ödeyecek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin edecek. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.
Öte yandan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.