06 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SEKTÖRÜ’NÜN TALEPLERİ

Temmuz Ayı’ndan itibaren yeni uygulamaya geçilmesi planlanmakta. Özel Halk Otobüsü temsilcileri akla gelen her türlü görüş ve önereyi özgür bir şekilde ifade etmiştir.

Ekleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:14/ Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:14
MÜKTESEP HAKLARIMIZ KORUNSUN VE GELİŞTİRİLSİN; 
 
Bu talebimiz idare tarafından olum lu bulunmuş ve konuyla alakalı olarak uzmanlar, hukukçular tarafından hazırlanan bir metin UKOME ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı’na dönüştürülmek üzere, teklif olarak İBB ilgili birimi- ne gönderilmiştir.
 
SERİ PLAKA VERİLSİN;
 
Bu talebimiz de uygun bulunmuş ve gerekli işlemler başlatılmıştır.
 
İHALE YAPILMASIN SÖZLEŞME YAPILSIN;
 
Uzun görüşmeler ve ısrarlar neticesinde “İHALE” yerine uygulamanın sözleşme ile yapılması kabul edildi. (5216 7 maddeye göre doğrudan alım olacak)
 
GARAJ VEYA GARAJ YERİ TAHSİS EDİLSİN;
 
Bu talebimiz de uygun bulundu ve konuyla alakalı olarak garaj ya da yer tahsisi konusunda çalışmalar başlatıldı. (Bağlarbaşı örneği)
 
CEZA DIŞINDA İETT TAHSİLATLARI KALDIRILSIN;
 
Ceza ve devir bedeli dışındaki, (Hizmet bedeli, Ruhsat ücreti, mu- ayene ücreti gibi) tahsilatlar kaldırılıyor. Cezalar da ise şoför kusurları ayrılıyor.
 
EÜTS, KAMERA, AKYOLBİL YATIRIM VE BAKIM-ONARIM BEDELLERİ ALINMASIN;
 
Kameralar araçlar üzerinde geldiği için bunun dışındaki BELBİM GKM ve Hizmet bedeli, Araç Bilgisayarı (Akyolbil) yatırım ve onarım bedeli alınmayacak. Elektronik sistemler maliyetleri de ortadan kalkmış olmaktadır.
 
TEMİZLİK-KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİ;
 
Araç temizliğini İETT yaptıracak. Biz yaparsak ücreti ek olarak ödeyecek. Köprü ve Otoyol geçiş ücretleri de yine o hatların bulunduğu gruplara ek olarak ödenecek.
 
ÖDEME GARANTİSİ;
 
Öncelikle taşıdığımız yolcunun geliri bize her ayın başında direkt olarak ödensin. Fark ise İETT’nin ken- di hak edişinden direkt bize ödensin ve bakiye kalır ise banka garantisi verilsin. Bunları talep ettik ve uygun bulundu. Ödeme konu- su sözleşme ile garanti altına alınacak. (Bu konuda meclis kararı alınırken ÖHO sübvansiyon bütçesi ve borçlanma yetkisiyle birlikte alınacağından ödeme konusu garanti altına alınmış olacak, İETT bu parayı başka amaçla kullanamayacak)
 
YÖNERGE YENİLENSİN;
 
Yeni Şartlar ve Sistem çerçevesinde yeni bir yönerge hazırlanacak.
 
YEDEK ARAÇ HAKKI VERİLSİN;
 
Garajlarla birlikte şirketlere filo sayısına göre yedek araç bulundur- ma yetkisi verilecek ve bu şekilde sefer ve km. kayıpları en aza indirilmiş olacak.
 
CEZA VE ÖDÜL SİSTEMİ; 
 
Cezanın amaç değil araç olarak görüldüğü, eğiten, düzelten, geliştiren yeni bir ceza ve ödül sistemi olsun, raporların değerlendirilmesinde «suçun bireyselliği» ilkesi uygulanması kabul gördü. Suç ispatı iddia sahibine ait olacak. Yeni sistemde kusur Şoföre ait ve işletmeci kusurlu değilse ceza şoföre uygulanacak. Cezalardan sağlanan gelir ayrı fonda tutulup şoför eğitimi ve ödüllendirilmesi için kullanılacak.
 
KURUMSAL İŞLETMECİLİK OLSUN;
 
Şirketlerin yapıları ve görevleri ile alakalı olarak Gerekli Hukuki ve idari alt yapılar hazırlandıktan son- ra işletmeciliğin kurumsallaştırılması kabul edildi.
 
ESNEK VE DİNAMİK İŞLETME PLANLAMASI;
 
Bu aynı zaman da idarenin de tale- bi ve sistemin anaçlarından oldu- ğu için kabul gördü. Mevcut kapasite bu şekilde daha verimli ve dinamik bir şeklide kullanılacak. Ge- reksiz maliyetler ortadan kalkacak.
 
MEVCUT İŞLETME VE BÖLGELER KORUNSUN;
 
Şu anki şirket bazında çalışma böl gelerimiz korunacak ve araçlar kendi işletme bölgelerinde tahsis edilecek veya oluşturulacak garajlara göre, mevcut ya da türetilecek hatlarda kullanılacak. (Bölge derken dar bölge değil işletme bölgesi olarak düşünmek lazım. Örnek Sarıyerdeki araç tabi ki Kadıköy de çalışmayacak)
 
MALİYET HESAPLAMALARI; 
 
Maliyet Hesaplamaları, İETT Teknik elemanları ve sektörün Müdürler Kurulu tarafından araç tiplerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği maliyetler ayrıldıktan sonra Sabit ve Değişken maliyetler olarak 2 bölüm halinde hesaplandı. Şoför de araç başına 2,5 personel ve aylık net 4 Bin TL. ücret dikkate alınarak hesaplandı. TUİK verilerine göre yıllık güncellenecek. Bakım 2’ye ayrıldı. Motor, Şanzıman ve Diferansiyel için sa- bit rakam (ayda 2.100 TL.), Rutin bakımlar için de km. başına (0.40 TL.) değişken rakam olarak belirlendi.  
 
AMORTİSMAN ÖDEMESİ; 
 
Amortisman 1 Milyon TL. peşin tutar üzerinden ve yüzde 10 hurda değeri düşüldükten sonra (900 bin) 10 yıl süreyle, aylık eşit taksitlerle (7.500 TL.) ödenecek. 10 yaş- tan büyük araçlar amortisman öde mesi alamayacak. Amortisman be deli yıllık olarak cari piyasa fiyatlarına göre güncellenecek. İşletmecinin aracını 10 yıldan önce değiş tirmesi halinde ödeme aynı şekilde sürecek. İşletmeden çıkarılan aracın 2. el veya hurda bedeli işletmeciye ait olacaktır.
 
HAK EDİŞ SİSTEMİ;
 
Hak ediş Sisteminin “Sabit Maliyetler+Değişken Maliyetler+Kar Payı” şeklinde olmasını önerdik ve kabul edildi. Yakıt ve km. bakımı değişken maliyetlerde, diğerleri ise sabit maliyet kalemleri içinde yer alacak. Kar payı Sabit Maliyetlerin belirli bir oranı olacak. (İETT yüzde 50 önerdi) Biz kar payının yetersiz olduğunu iddia ederek kabul etmedik. Son rakamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın takdirine bırakıldı. Değişken (Yakıt+ru- tin bakım) maliyetler 3 ayda, sabit maliyet yılda bir güncellenecektir.
 
PERFORMANS KESİNTİSİ OLMASIN;
 
İETT’nin, 2016 yılındaki çalışmadan kalan ödemede performans kriterleri olsun önerisini zaten yönergede cezası olduğu için kabul etmedik ve kaldırıldı. Ancak, arızadan kaynaklanan sefer kayıplarında İETT değişken ve sabit ma- liyetlerle birlikte kar payından kesinti olsun önerisine karşı çıktık ve araç çalışmasa da katlanılacağı için sadece arıza halinde sabit maliyetlerden kesinti olmasın önerimiz kabul görmedi.
Bu konu da anlaşamadık.
Israrımız sürüyor.
Sabit Maliyetler ve kâr payından kesinti yapılmadan bakım için ay- da 2 gün izin verilecek.
İşletmeciden kaynaklanan sefer ve km. kayıplarında sabit, değişken maliyetler ile kâr payında km.- ’ye göre azal ma olacak.
Trafik ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklanan sefer kayıplarında sa- bit maliyetler ile kar payından kesinti olmayacak.
Trafik veya başka mücbir sebeplerle yarım kalan seferler tam olarak kabul edilecek.
 
BAKIM İZİNİ;
 
Her araca ayda 2 gün bakım izini verilecek.
Sabit giderler ile kar payında kesinti olmayacak.
 
VERGİ;
 
Gelir Vergisi ve KDV için aylık ilave olarak ödeme yapılacak.
 
ÖLÜ KM;
 
Ölü KM için yakıt ve bakım ödeme si yapılacak. (Garaj ile hat başı arası yolcusuz km.)
 
TAAHHÜTNAME;
 
Taahhütnameler her yıl değil, devir veya araç yenileme halinde yapılacak.
 
KM GARANTİSİ;
 
Aylık alt-üst km. sınırlaması olacak, garanti üst km. üzeri çalışmalara ek ödeme olacak.
 
KAPASİTE ARTIRMA GARANTİSİ;
 
Kapasiteyi artırmak gerektiğinde öncelik, artış yapılacak hattın bulunduğu Şirketin olacak.
 
SİSTEMDEN DÖNÜLME; 
 
Herhangi bir nedenle yeni sistemden vaz geçilmesi halinde, eski hatlara dönmenin ve son aya ait ortalama brüt gelirin garanti edileceği hak ediş sistemine geçilecek.
 
İLAVE ÖDEME;
 
Yolcu ve geliri yüksek olan hatların bulunduğu gruplara kar payında ilave ödeme yapılacak. (Nefaset bedeli) İETT’nin yetkisi dahilinde teklifi araç başına aylık bin TL. Son kararı İBB başkanı verecek.
 
ŞİRKETLERE DENETİM YETKİSİ;
 
Şirket Yönetim Kurulları’na denetim yetkisi verilecek ve şirketlerin işletme üzerindeki yetkileri artırılacak.
 
SÖZLEŞME;
 
Uygulama şirketleri ile İETT arasında imzalanacak bir sözleşme ile olacaktır. Gelirin düşmemesi için sefer km. performansı tam olanların gelirinin sisteme girişten önceki ortalama aylık gelirinden düşük olmaması garanti edilecektir.
Sözleşme Hükümlerinin uygulaması ile alakalı olarak Proje Takip, Hak Ediş Hazırlama ve Hat Planlama Komisyonları olacak ve bu Komisyonlara şirketler temsilci verecektir.
Sözleşme süresi 1 yıl olacaktır. 
Sözleşme mutabakatla hazırlanacaktır.
 
SONUÇ:
 
Yeni sistem şartlara göre dinamik ve de sürdürülebilir gelir sağlamak- tadır.
Geriye dönüş halinde, hatların eski verimlilik durumu kalmayacağı için son aylık gelir garanti edilmiştir. 
Sistemin artı tarafları giriş bölümün- de izah edilmiştir.
Ancak, en önemli kazanımlar mük- tesep hakların tescili, sürdürülebilir bir finansmana kavuşmaları ve şirketlerin operatöre dönüşecek olmalarıdır.
Çok geniş, sınırsız müzakereye ve ikna olmaya dayalı çalışma süreci yaşanmış, Özel Halk Otobüsü tem- silcileri akla gelen her türlü görüş ve öneriyi özgür bir şekilde ifade edebilmişlerdir.
Teknik yönden, objektif, tamamen iyi bir sistem oluşturmak gayesiyle başarılı ve verimli çalışma yürütülmüş, çalışmalar artık son aşamasına gelmiştir.
Kalan detaylarda mutabakat sağlanması halinde neticelenmiş olacaktır.
UKOME, Belediye Meclisi ve safhasından sonra Temmuz Ayı’ndan itibaren yeni uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.