16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Düzenleme komisyondan geçti

Özel Halk Otobüsçüleri için hasılatın yüzde 10’u kazanç kabul edilip, vergilendirilme esası getirilecek uygulama, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yasa, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek...

Ekleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:28/ Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:28
ANKARA-
Türkiye’de öz sermayesiyle belediye denetim ve yürütümünde belediyeler adına kamu hizmetini veren Özel Halk Otobüsçüleri, yıllardan beri sosyal devlet tasarrufu ile ücretsiz taşıma yanında teşviksiz ve desteksiz vergi yükü ile de ağır yük altındaydı.
Ağır yük ve artan gider kıskacında hizmetlerine devam eden özel halk otobüsçüleri gelir gider dengesizliği ve giderek artan gelir kayıpları karşısında tek çatı örgütleri TÖHOB ile başta İstanbul şirketleri, yurt geneli tüm oda ve meslek kuruluşların da destekleriyle sırasıyla KDV indirimi, bunu tamamlayan hasılata dayalı gelir vergisi iyileştirme düzenlemesi konusunda önemli çalışmalar yaparak hükümet katında girişimlerde bulunmuştu.
Talepleri dikkate alınan TÖHOB girişimleri ile ülke geneli sağlanan destek ve müşterek girişimlerin sonucunda, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı 8.7.2019 tarih ve 74 sayılı başvuruyu yaptı. TBMM Başkanlığı Plan ve Bütçe Esas Komisyonu bahse konu başvuru teklifini 2/2019 esas kayıt no ile işleme aldı. “Gelir Vergisi Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifinin verilmesi sonrasında konu nihayet yasallaştırıldı.
Yasa, Resmi Gazete’de yayınlanmasına müteakip, devreye girmiş olacak.
Özel Halk Otobüsçüleri’ni heyecana sevk eden bu sonuç hakkında bir açıklama yapan TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, teklifle ilgili nihayetlenmeye dönük bütün safahatı, gelişmeleriyle izlediklerini ve sonuçlanmasının esnafa hayırlı olması söyledi.
 
TEKLİF NE DİYOR?
“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun teklifi” başlığı ile Hazırlanan Kanun Teklifi; MADDE 1-  31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 
MADDE 113- Ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı  vergilendirme usulüne göre  vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi  dahil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.
Belirlenen faaliyetlere ilişkin kazançları birinci fıkra kapsamında tespit edilenlerin:
Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç ve ya iratların tespitinde dikkate alınmaz.
Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde uygulanmaz.
İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir.
Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
Cumhurbaşkanı, hasılatlarını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edenleri taleplerine bakıl- maksızın ilgili faaliyetleri itibarıyla bu madde kapsamına almaya,  birinci fıkrada yer alan oranı beş katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye kanuni oranına getirmeye, bu sınırlar dahilinde sektör, meslek grupları ve faaliyet alanları veya bölgeler yada iller itibarıyla farklı oranlar tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
MADDE 2- 193 sayılı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 90- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak, %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. 
Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finans kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlülük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydı ile, borcun ödenmesinde kullanılan var lıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aran maksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. Bu maddenin yürürlülük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avantajlarının, yurt dışında bulu nan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesin- den önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmeleri- ne dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
 
SOMUT GETİRİSİ
Yapılan düzenleme KDV sisteminde olduğu gibi Gelir Vergisi’nde “Hasılata Dayalı” biçimde düzenleniyor. Teklif içeriğine göre hasılat giderine bakılmaksızın %10’u gelir olarak kabul edilecek. Kazançları bu şekilde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkılamayacak. Yurt geneli özel halk otobüs işletmeci esnaf, bu %10’un Gelir Vergisi’ni ödemekle yükümlü olmasına dönük düzenlemenin kendisine nefes aldırıcı somut kazanım getirmesinden memnun.