18 NİSAN 2019 PERŞEMBE

Sürdürülebilir kentler planlanıp çoğaltılmalı

Hızlı bü­yüme, kırdan kente göç ile birlikte kentlerde bir patlamaya neden oldu. 1990’da 10 Milyon nüfuslu 10 megakent varken, 2014’te bu sayı 28’e, nüfus da 453 Milyon’a ulaştı...

Ekleme: 12 Ekim 2018 Cuma 22:19/ Güncelleme: 12 Ekim 2018 Cuma 22:19
2050 itiba­rıyla 6.5 Milyar’a ulaşması beklenen megakentelerde insanların üçte ikisinin yaşaması sorunları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Kentsel alanlara dair mevcut inşa yönetiminin radikal dönüşümler gerçekleş­tirmeden sürdürülebilir bir kalkınma­dan söz etmek mümkün değil.
Gelişmekte olan hızlı bü­yüme, kırdan kente göç ile birlikte megakentlerde bir patlamaya neden olmasının kaçınılmaz olacağı görülüyor. 1990’da 10 Milyon nüfuslu 10 megakent varken, 2014’te bu sayı 28’e, nüfus da 453 Milyon’a ulaştı. Göç, ulusal ve yerel yö- netimlerin kentsel alanlarda yerleşim sorunla­rını çözmesini zorlaştırırken bu du­rum, aşırı yoksulluğun kentlerde de kök salmasına neden oluyor.
Öte yan­dan, kentler dünya yüzölçümünün sa­dece %3’ünü kaplarken, enerji tüketi­minin %60-80’i, karbon emisyonunun da %75’inden sorumlu. Kentleri güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek ise güvenli ve bütçeye uy- gun konutlar sağlama, toplu taşı­ma- nın daha etkin hale gelmesi için yatırım yapma, yeşil alanlar yaratma ve bunların sayısını artırmayla müm­kün. Bunun yolu da şehir planlaması ve yönetimini katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde iyileştirmekten geçiyor.
 
9 HEDEF...
1. 2030’a kadar herkesin güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi.
2. 2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması.
3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi.
4. Dünya’nın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması.
5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki insanların korunması te- mel alınarak suyla ilgili afetleri de kapsayan afetler nedeniyle küresel gayri safi yurt içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik kayıpların önemli oranda düşürülmesi, ölümlerin ve etkilenen insan sayısının azaltılması.
6. 2030’a kadar hava kalitesine, belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kent- lerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması.
7. 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence altına alınması.
8. Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi.
9. 2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen ve uygulayan şehirlerin ve in- san yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde artırılması ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda bütüncül bir afet risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması.