26 ŞUBAT 2021 CUMA

ÖTV indirimine elektrikli teklif!

Otomotiv sektöründe durma noktasına gelen satışlar için dört gözle beklenen ÖTV indiriminin devamlılığını sağlayacak ilk teklif elektrikli olarak açıklandı...

Ekleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:28/ Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:28
ANKARA-1 Temmuz itibarıyla geçerliliği kalkan ÖTV indirimi ile birlikte otomobil dünyasından hemen her kesimden beklentiler dillenmeye başladı. İndirim devam etmesi, yıl sonuna kadar KDV ‘nın sıfırlanması gibi önerilerin yüksek sesle söylendiği bu süreçte gözler şüphesiz hükümete çevrilmişti. Aradan ge- çen bir haftalık zaman diliminin ardından bugün itibarıyla meclise sunulan kanun teklifi bahsettiğimiz bu beklentileri en azından yakın vadede karşılamaktan oldukça uzak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklama ile netlik kazanan teklif, elektrikli otomobiller için ÖTV teşviğine işaret ediyor. Teşviğe göre, bu elektrikli modellerin AR-Ge ve üretim süreçlerinin de Türkiye’de yapılması zorunlu.
Verilen teklif içerisinde 19. madde olarak karşımıza çıkan teklifin tam metni şu şekilde; “Madde 19 ile, ülkemizde elektrik motorlu oto motiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araç ların yurtiçinde tercih edilir liğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hük münde Kararnamelerde De ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden ya rarlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin ge liştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elek trik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri mükelleflere kısmen veya ta mamen, nak den veya vergi borçlarına mahsuben ödenmesi sureti ile kullandırabil me hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.”